The petition

first in english. then the original finnish version. written by (jr) july 4th 2008.

PETITION:

Request for the house meeting to re-open the case of shutting out MIlla.

We agree that the House has a right to set boundaries to protect its users (as stated in the decision made by the house meeting concerning Milla’s case). Shutting someone out is however not only a protective method, concerning the ones being protected. It can also be compared to a punitive action regarding the one being shut out, based on concrete accusations towards the person shut out.

Therefor we think that it would be just that the accused would have an opportunity to be heard and present a response to the accusations before there is a decision made and actions taken concerning her case. This goes along with the basic idea of just treatment, since the same principles are being used when breaking a work contract as well as in court cases (and even the most repressive governments try to create an image of a just and unbiased trial).

In relation to the shutting out of Milla, she has not had an opportunity to be heard nor answer the accusations presented. We therefor request that the case will be re-opened and that Milla is given an opportunity to be heard when the decision is made concerning her situation.

Furthermore we think that the presented accusations should be clear and specific enough to make it possible to respond to them. Untill now the reasons presented for the decision on shutting out have been so general, that it’s difficult to make out what specific situations and what concrete actions they are based on. Without examples and more detailed descriptions of both the occasions as well as the behavior experienced as inappropriate it is not possible to show whether the accusations are based on inaccurate or a lack of information of the occurrings. A clearer description of the occurrances and behaviors leading to the shut-out would also help in resolving the conflicts and finding other solutions than a shut-out. (At the current moment Milla does not percieve that she has recieved clear information on what persons consider themselves to be in need of resolution with her in this conflict.)

We request for the house meeting to decide

1) a time and a place for the re-handling of the shut-out of MIlla,
2) a way, that will give Milla an opportunity to respond to the accusations made against her, and
3) that the central accusations supporting the shut-out are sent to MIlla in advance (if possible) and that they are clearly articulated (with examples etc) in order for her to get a chance to prepare a response to them.

the reasons stated so far by the house meeting

*
1. Milla has offended many persons in the House, with the consequence of some persons not wanting to meet Milla. The House has a right to set boundaries in protection of its users.

2. Milla has on mailing lists been attacking the House, its conflict resolution group, and specific individuals active in the House and this has broken the trust towards Milla. She has denied the individuality / privacy of the persons active in the House, and seen everyone as a part of an institution that is attacking her.

3. In relation to the conflict resolution Milla has tried to put pressure on the House and intensified the conflict. And even though she’s asking to have her own boundaries respected, she has not respected the boundaries of others. With her provocative presence in front of the House, demonstrating and making her way into the House, she’s practicing emotional violence towards the ones who do not wish to see her.

4. It’s understandable, that Milla sees it as necessary to be heard, but she doesn’t understand the need for a lot of persons to deal with the conflict in a neutral space and setting. The House has started several processes to get a talk going, but Milla has always cut them off. Using her own methods she’s forcing others to see her by for instance making her way into the House, dancing around naked, which is no way of starting a dialogue, but has instead made people reflect on the sense in having a mutual dialogue when the other is not acting accordingly.

IN FINNISH:
Pyyntö talokokoukselle Millan ulossulkemisen uudelleenkäsittelemiseksi.

Olemme samaa mieltä siitä, että Talolla on oikeus asettaa rajoja sen käyttäjien suojaksi (kuten Millaa koskevassa talokouksen päätöksessä* sanotaan). Ulossulkeminen ei kuitenkaan ole pelkästään suojatoimenpide, joka kohdistuu suojeltaviin henkilöihin. Se on myös rangaistukseen verrattavissa oleva toimenpide, joka kohdistuu ulossuljettavaan ja jonka taustalla on ulossuljettavaan kohdistuvia,
konkreettisia syytöksiä.

Siksi mielestämme olisi oikeudenmukaista, että syytetyllä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja esittää vastauksensa syytöksiin ennen kuin häntä koskevista toimenpiteistä päätetään. Tämä lienee yleisen oikeustajun mukaista, sillä samaa periaatetta noudatetaan niin työsuhteen purettaessa kuin tuomioistuimissa (ja mitä sortavimmatkin hallinnot pyrkivät luomaan mielikuvan oikeudenmukaisesta ja
puolueettomasta oikeudenkäynnistä).

Millan ulossulkemisen yhteydessä hänellä ei ole ollut tilaisuutta tulla kuulluksi eikä vastata esitettyihin syytöksiin. Siksi pyydämme, että tapaus otetaan uudelleen käsiteltäväksi ja Millalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevaa päätöstä tehtäessä.

Lisäksi esitettyjen syytösten tulisi mielestämme olla niin selkeitä ja yksityiskohtaisia, että niihin on mahdollista vastata. Tähän mennessä ulossulkemispäätöksen puolesta esitetyt perustelut ovat niin
yleisluontoisia, että niistä on vaikea hahmottaa, mihin tapauksiin ja millaiseen konkreettiseen käytökseen ne perustuvat. Ilman esimerkkejä ja yksityiskohtaisempia kuvauksia sekä tapauksista että sopimattomaksi
koetusta käyttäytymisestä ei ole mahdollista osoittaa, perustuvatko syytökset virheelliseen tai puutteelliseen tietoon tapahtuneesta. Tarkempi kuvaus ulossulkemiseen johtaneista tapahtumista ja käytöksestä auttaisi myös sovittelemaan konflikteja ja löytämään ulossulkemisen tilalle muunlaisia ratkaisuja. (Tällä hetkellä Milla ei koe saaneensa selkeää tietoa siitä, ketkä kaikki kokevat olevansa hänen kanssaan sovittelua vaativassa konfliktissa.)

Pyydämme talokokousta päättämään

1) ajan ja paikan Millan ulossulkemisen uudelleenkäsittelyyn,
2) menettelytavasta, joka antaa Millalle mahdollisuuden vastata häntä vastaan esitettyihin syytöksiin, ja
3) että keskeisimmät ulossulkemista puoltavat syytökset toimitaan Millalle etukäteen (mikäli mahdollista) ja selkeästi artikuloituina (esimerkkeineen jne.), jotta hänen on mahdollista valmistautua
vastaamaan niihin.

*
1. Milla on loukannut monia ihmisiä Talolla sillä seurauksella, että jotkut eivät ole valmiita tapaamaan Millaa. Talolla on oikeus asettaa rajoja sen käyttäjien suojaksi.

2. Milla on sähköpostilistoilla hyökännyt niin Taloa, sen konfliktiryhmää kuin Talolla toimivia yksittäisiä henkilöitä kohtaan, mikä on rikkonut luottamuksen Millaan. Hän on kieltänyt Talolla toimivien henkilöiden yksilöllisyyden ja pitänyt kaikkia sellaisen instituution osana, jota vastaan hän hyökkää.

3. Konfliktinratkaisun yhteydessä Millan on pyrkinyt painostamaan Taloa ja kärjistämään konfliktia. Vaikka hän vaatii omien rajojensa kunnioittamista, hän ei ole itse kunnioittanut muiden rajoja. Provokatiivisella läsnäolollaan Talon edustalla mieltään osoittamalla tai tunkeutuessaan Taloon hän harjoittaa henkistä väkivaltaa niitä kohtaan, jotka eivät halua häntä tavata.

4. On ymmärrettävää, että Milla kokee tarpeelliseksi tulla kuulluksi, mutta hän ei ymmärrä monien tarvetta käsitellä konfliktia neutraalissa tilassa ja yhteydessä. Talo on aloittanut useita prosesseja keskustelun käymiseksi, mutta Milla on aina lopettanut ne kesken. Hänen omat metodinsa pakottaa muut tapaamaan hänet esimerkiksi tunkeutumalla Taloon tanssiakseen siellä alasti eivät synnytä toivottavaa dialogia, vaan ovat saaneet meidät pohtimaan koko vuoropuhelun järkevyyttä, kun toinen osapuoli ei kuitenkaan toimi
sovitun mukaisesti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: